Klauzula informacyjna

 dla osób korzystających z usług 

Biura Turystyki i Handlu PANDA

w Tczewie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki i Handlu PANDA (dalej BTiH PANDA lub Biuro)  z  siedzibą przy  ul. Gdańskiej 7A, 83-110 Tczew, numer  telefonu   +48 601 310 026  lub  58 531 46 60  oraz  58 531 54 01, adres e-mail: panda@pandavoyage.pl

W momencie zakupu imprezy turystycznej i zawarcia stosownej umowy z wybranym touroperatorem Administratorem Państwa danych osobowych staje się wybrany organizator imprezy turystycznej, a Biuro Panda przyjmuje rolę podmiotu przetwarzającego Państwa dane w imieniu i na rzecz touroperatora (organizatora).

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w związku z powyższym pełni funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów danych, czyli osób, których dane dotyczą. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia reklamy i sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez touroperatorów, w imieniu których Administrator działa jako agent turystyczny, udzielania informacji i odpowiedzi na pytania kierowane poprzez formularz kontaktowy na adres Biura, rezerwacji wyjazdów, pośrednictwa w zakupie biletów autokarowych, lotniczych i promowych oraz sprzedaży międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC. 

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b) tj. podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z  przepisami prawa tj. ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych; ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe; ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o  cudzoziemcach oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i   autokarowym.

 

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, może zostać odwołana w każdym czasie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora (np. firmy świadczące usługi informatyczne lub księgowe). Odbiorcami Państwa danych mogą być także inne podmioty w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych: operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, przewoźnicy oraz ubezpieczyciele, a także Stowarzyszenie Almatur dla osób nabywających legitymacje ISIC.

 

Okres przechowywania danych

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych na wstępie celów. Biuro Panda będzie przechowywać dane przez  okres, w którym zobowiązane jest do zachowania  danych  lub  dokumentów  je zawierających   dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

 

Przysługujące Państwu prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

     a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych, ograniczenia  przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu w zakresie  danych, które nie są niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami  prawa

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, rezerwacji wyjazdów, pośrednictwa w zakupie biletów, zakupu legitymacji ISIC oraz udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.